Modlitwa za kościół

Udostępnij


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Ja jestem dobrym pasterzem,
a owce Moje słuchają Mego głosu,
i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

List do Efezjan 6,10-20

W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Daję Wam przykazanie nowe:
miłujcie się, jak ja Was umiłowałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Pod koniec Listu św. Paweł zwraca się do Efezjan mówiąc im, że życie chrześcijańskie jest walką. Jest to walka trudna i wymagająca, ponieważ skierowana przeciwko groźnym i podstępnym mocom: wielorakim przejawom zła, które działa się na wiele sposobów, w różnych wydarzeniach i warunkach historycznych. Paweł mówi o „rządcach świata tych ciemności” i „pierwiastkach duchowych zła na wyżynach niebieskich” - siłach, które w podstępny, lecz silny sposób opanowują ludzi. Dlatego potrzeba „zbroi Bożej”, a więc walki za pomocą broni pochodzącej od samego Boga. Św. Paweł zachęca nas, byśmy przepasali biodra prawdą, to znaczy, prawdziwie poznali Ewangelię, i oblekli „pancerz sprawiedliwości”, a więc przyjęli usprawiedliwienie Boga. Kontynuuje swój opis obrazem butów, które mają być gotowe do wyruszenia w drogę, by przekazywać aż po krańce ziemi Ewangelię pokoju, którą Jezus otrzymał na krzyżu. Wiara jest tarczą, która chroni całe ciało wojownika, jak jest napisane: „Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało” (Ps 28,7). Hełm natomiast oznacza pewność zbawienia. Wreszcie chrześcijanin otrzymuje od Boga miecz Ducha, to znaczy Słowo Boże: ono ma moc osądu, przenikliwą skuteczność, twórczą siłę i zdolność niszczenia. Ono jest prawdziwą siłą wierzącego. Dobrze jest myśleć o „słowie prawdy, Dobrej Nowinie waszego zbawienia”, że skutecznie działa nie tylko w walce, pomagając zwyciężyć wroga, ale dzięki sile miłości może także ustanawiać wśród ludzi królestwo Boże. Także modlitwa jest częścią walki ze złem, szczególnie modlitwa nieustępliwa. Św. Paweł mówi o „modlitwie i błaganiu”, aby podkreślić konieczną wytrwałość. Modlitwa za „świętych”, która wspiera i chroni życie wspólnoty, pomaga zachować czujność i umacnia przekazywanie Ewangelii. Paweł prosi również o modlitwę za niego, „aby dane mi było słowo, dla jawnego i swobodnego głoszenia”, to znaczy, aby mógł przekazywać „tajemnicę Ewangelii” i wielkość Bożej miłości do nas. List kończy się życzeniem błogosławieństwa: łaski i pokoju, które pochodzą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Końcowe pozdrowienie jest szerokie i uroczyste: do „pokoju” dołącza „miłość” ponieważ jedno nie może istnieć bez drugiego. Także dzisiaj na tych dwóch wymiarach opiera się siła chrześcijan.