MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ

Wigilia Dnia Pańskiego
Słowo boże każdego dnia
Libretto DEL GIORNO
Wigilia Dnia Pańskiego
Sobota, 1 Kwiecień


Czytanie Slowa Bozego

Chwala Tobie, Slowo Boze, Chwala Tobie.

Każdy, kto żyje i wierzy we mnie,
nie umrze na wieki.

Chwala Tobie, Slowo Boze, Chwala Tobie.

Ezechiela 37,21-28

Wtedy powiedz do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem.
Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą, oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą. I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. <Założę ich i rozmnożę>, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze».

 

Chwala Tobie, Slowo Boze, Chwala Tobie.

Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą,
mówi Pan.

Chwala Tobie, Slowo Boze, Chwala Tobie.

Prorok Ezechiel przedstawia właśnie niezwykłą wizję wyschłych kości, które dzięki działaniu Ducha ponownie łączą się w ciało i wracają do życia (Ez 37,1-14) - tak jakby chciał podkreślić, że nawet w najbardziej dramatycznych warunkach Pan może odrodzić nowe życie. Rzeczywiście, lud, oddalając się od Pana, doświadcza goryczy zesłania i wygnania. Ale gdy Izrael zdaje sobie sprawę, że bez Pana jest jednym z najmniejszych narodów ziemi, pozostającym na łasce potężnych ludów, odczuwa potrzebę powrotu do Niego. Pan ponownie przejmuje inicjatywę i podejmuje działania, aby wyzwolić swój lud z niewoli: „Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela” (wersety 21-22). Widzimy wyraźnie, że sam Pan jest bezpośrednio zaangażowany w ponowne zjednoczenie wszystkich w jeden naród, w którym nie będzie już podziałów. Pośle swojego sługę, Dawida, jako jedynego przewodnika, jedynego pasterza. Słuchając tych słów w przeddzień Wielkiego Tygodnia, nie możemy nie widzieć w postaci jedynego pasterza właśnie Jezusa. Już jutro będziemy towarzyszyć Mu, gdy będzie wchodził do świętego miasta. On jest pasterzem, który gromadzi owce i prowadzi je na zielone pastwiska; On ustanawia na zawsze nowe i wieczne przymierze między Ojcem niebios i ludem uczniów, których zgromadził i będzie gromadził przez wieki.

Modlitwa jest sercem życia Wspólnoty Sant’Egidio, jej pierwszym „dziełem”. Na zakończenie dnia każda Wspólnota, niezależnie czy mała czy duża, zbiera się wokół Pana, aby słuchać Jego Słowa i zanosić do Niego swe prośby. Uczniowie nie mogą uczynić więcej niż siąść u stóp Jezusa jak Maria z Betanii, aby wybrać „najlepszą cząstkę” (Łk 10, 42) i uczyć się jak mieć te same co On uczucia (por. Flp 2,1-5).

 

Wracając do Pana za każdym razem Wspólnota czyni własną prośbę anonimowego ucznia: "Panie, naucz nas się modlić!”  (Łk 11, 1). I Jezus, nauczyciel modlitwy, nieprzerwanie odpowiada: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz”.

 

Kiedy człowiek się modli, także w cichości własnego serca, nigdy nie jest odizolowany od innych czy opuszczony: zawsze jest członkiem rodziny Pana. W modlitwie wspólnotowej poza tajemnicą usynowienia jasno ukazuje się również tajemnica braterstwa.

 

Wspólnoty Sant’Egidio rozsiane po świecie zbierają się w różnych miejscach wybranych na modlitwę i przynoszą Panu nadzieje i cierpienia „znękanych i porzuconych tłumów”, o których mówi Ewangelia (por. Mt 9, 36-37). Należą do tych tłumów także mieszkańcy współczesnych miast, ubodzy zepchnięci na margines życia, wszyscy ci, którzy oczekują, że zostaną najęci choć na dzień (por. Mt 20).

 

Modlitwa Wspólnoty gromadzi wołania, dążenia, pragnienia pokoju, uzdrowienia, poczucia sensu i zbawienia, którymi żyją mężczyźni i kobiety tego świata. Modlitwa nigdy nie jest pusta. Nieustannie wznosi się do Pana, aby płacz zmienił się w radość, desperacja w pogodę ducha, przygnębienie w nadzieję, samotność w zjednoczenie. I aby Królestwo Boże jak najszybciej zamieszkało między ludźmi.