INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS  EN  HET GEBRUIK VAN COOKIES

Artikel 13 Europese Verordening 2016/679 ("GDPR")

De Gemeenschap van Sant'Egidio - ACAP ("de Gemeenschap") zet zich in voor de bescherming en beveiliging van de persoonlijke gegevens van gebruikers die worden verzameld via de website www.santegidio.org ("de Site"). De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt volgens de principes van wettelijke rechtsgronden, juistheid en transparantie en wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze privacyverklaring, waarvan wij u vragen om deze met bijzondere aandacht te lezen. Deze mededeling bevat belangrijke informatie over de methoden en doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken en geeft uw rechten in verband met deze verwerking aan.

Wij informeren u verder dat deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing is op de activiteiten op de Site en dus niet van toepassing is op persoonlijke gegevens die via externe links worden verzameld.

1.    BETROKKEN PARTIJEN: De Gemeenschap van Sant'Egidio - ACAP, met zetel te 00153 Rome, Piazza Sant'Egidio 3/a is de verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens ("de Verwerkingsverantwoordelijke"). De Gemeenschap heeft een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of "DPO") aangesteld, die bereikbaar is op het volgende adres: [email protected]. De verwerking van persoonsgegevens kan ook worden uitgevoerd door derden voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke, in welk geval de Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor hun formele aanstelling als Verwerker en de schriftelijke omschrijving van hun verplichtingen en de grenzen van de verwerking.

2.    KENMERKEN VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS  en  JURIDISCHE BASIS VAN DE VERWERKING: de Site verzamelt verschillende categorieën van persoonlijke gegevens:

- Browsergegevens (internet protocol (IP) adres; type browser en instellingen van het apparaat dat gebruikt wordt om verbinding te maken met de Site; naam van de internet service provider (ISP); datum en tijd van het bezoek; webpagina waar de bezoeker vandaan komt (referral) en waarvan hij/zij vertrekt. Deze gegevens worden anoniem gebruikt en op geaggregeerde wijze verzameld voor uitsluitend statistische doeleinden, om een correcte werking van de site mogelijk te maken en om veiligheidsredenen. De verwerking van dit soort gegevens is dus toegestaan op basis van een legitiem belang van de Verwerkingsverantwoordelijke en vereist geen toestemming.

- Op de Site is het mogelijk zich in te schrijven op onze nieuwsbrief (newsletter), contact op te nemen met de Gemeenschap door het contactformulier in te vullen, en online donaties te doen. Om van deze mogelijkheden gebruik te maken, vragen wij u om uw contactgegevens (naam, achternaam en e-mailadres) en kunnen wij u ook vragen om uw belasting- en bankgegevens voor online donaties. Deze gegevens worden verwerkt voor het specifieke doel waarvoor ze zijn verzameld (verzending van de nieuwsbrief, contact met de Verwerkingsverantwoordelijke en donaties) met behulp van handmatige en/of informatica- en telematicatoepassingen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid ervan te waarborgen met inachtneming van de geldende bepalingen. Het verstrekken van deze gegevens is optioneel en de verwerking ervan is gebaseerd op uw toestemming. Uw weigering om de gevraagde gegevens te verstrekken zal geen gevolgen hebben voor het navigeren op de Site, maar zal u niet toelaten uw verzoek te versturen.

- De Site maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die worden gebruikt om informatie over gebruikersvoorkeuren te verzamelen en op te slaan. Er zijn drie soorten cookies: (i) technische cookies, gebruikt om informatie te verzamelen voor statistische en veiligheidsdoeleinden en om de functionaliteit van de Site te waarborgen. Ze bevatten geen persoonlijke gegevens en voor de verwerking ervan is uw toestemming niet nodig; (ii) profielcookies, die worden gebruikt om de gewoontes van de gebruiker in een netwerk te traceren met als doel het verzenden van reclameboodschappen in overeenstemming met de voorkeuren en gewoontes van de gebruiker. Voor het gebruik van dergelijke cookies is altijd uw toestemming vereist; (iii) cookies van derden, die worden gebruikt om aanvullende diensten en functies aan bezoekers te bieden en om het gebruik van de site zelf te verbeteren, zoals social media radiobuttons of videokanalen. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft geen controle over cookies van derden. Daarom wordt informatie over het gebruik van deze cookies en hun doeleinden, evenals de modaliteiten voor de eventuele deactivering ervan, rechtstreeks door hun respectievelijke Verwerkingsverantwoordelijken verstrekt.   

De Site maakt gebruik van de volgende cookies van derden:

GOOGLE ANALYTICS is een analyse-instrument van Google dat door middel van cookies anonieme en uitsluitend geaggregeerde browsegegevens verzamelt om het gebruik van de website door de gebruikers te onderzoeken, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en andere informatie te verstrekken, zoals het aantal bezoekers en de bezochte pagina's. Om de Google Analytics-cookies uit te schakelen, is het mogelijk om de door Google Analytics aangeboden browserextensie (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) te downloaden en te installeren.

De FACEBOOK PIXEL is een instrument voor het verzamelen van statistische gegevens dat het mogelijk maakt om de acties die gebruikers op de Site uitvoeren op te volgen met als doel om "gerichte" communicatiecampagnes op te zetten.
Voor meer informatie over de werking van deze tool kunt u terecht op de pagina van de ontwikkelaar (https://www.facebook.com/business/help/742478679120153).

PLUGIN SOCIALE NETWERKEN

De Site bevat plugins en/of radiobuttons voor sociale netwerken (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Instagram en YouTube) om het delen van de inhoud van de Site op uw sociale profielen te vergemakkelijken. De plugins zijn zo geprogrammeerd dat er geen cookies worden geplaatst bij de toegang tot de pagina. Cookies worden alleen geactiveerd met de effectieve en vrijwillige toestemming van de gebruiker wanneer de plugin is geactiveerd. Houd er rekening mee dat wanneer u de Site bezoekt en tegelijkertijd verbonden bent met sociale netwerken, aangenomen wordt dat u op deze wijze uw akkoord met het gebruik van cookies hebt uitgedrukt.

De verzameling en het gebruik van de informatie die via de plugin wordt verkregen, wordt geregeld door het respectievelijke privacybeleid van de sociale netwerken, waarnaar u kunt verwijzen:

- Facebook - (https://www.facebook.com/policies/cookies/)

- Twitter - (https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies)

- LinkedIn - (https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy)

- Google+ - (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it)

We informeren u ook dat u autonoom de cookies kunt kiezen die u toelaat door de optie van uw keuze te selecteren in uw browser via de toegangsconfiguraties, die toegankelijk zijn via de volgende links:
   
Safari: (https://support.apple.com/it-it/HT201265)

Google Chrome: (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it)

Mozilla Firefox: (https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie)

Internet Explorer: (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

3.    ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS: de op de Site verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor het administratieve, commerciële personeel, het communicatie- en systeembeheerderspersoneel van de Verwerkingsverantwoordelijke, de DPO en, in het algemeen, voor alle verantwoordelijken en personen belast met de gegevensverwerking die door de Verwerkingsverantwoordelijke in de uitoefening van hun functie zijn aangesteld. De gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan derden die de Verwerkingsverantwoordelijke externe diensten leveren voor het beheer van de Site, marktonderzoek, verstrekkers van technische diensten, verstrekkers van postdiensten, hostingbedrijven, IT-bedrijven, communicatiebureaus en bureaus die profileringsactiviteiten uitvoeren.
Uw gegevens kunnen overeenkomstig de geldende regelgeving naar buiten worden overgedragen, zelfs naar landen buiten de Europese Unie waar de Gemeenschap haar eigen statutaire doelstellingen nastreeft. De overdracht naar niet-EU-landen wordt, naast de gevallen waarin dit wordt gegarandeerd door toereikende besluiten van de Europese Commissie, op zodanige wijze uitgevoerd dat passende waarborgen worden geboden in overeenstemming met de voorwaarden van het GDPR. Tot slot informeren wij u dat de verzamelde gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen worden verspreid of gecommuniceerd, met uitzondering van noodzakelijke mededelingen die mogelijkerwijs betrokken zijn bij de overdracht van gegevens aan overheidsinstanties, adviseurs of andere partijen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4.    BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS . De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokken partijen te identificeren gedurende een periode die niet langer is dan die van de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De contactgegevens voor de registratie van de nieuwsbrief worden bewaard tot de mededeling van uw opzegging van de dienst. De gegevens betreffende de donaties zullen gedurende tien jaar worden bewaard in overeenstemming met de voorschriften voor het bijhouden van de boekhoudkundige geschriften. U kunt de DPO ([email protected]) vragen om meer informatie over hoe lang uw gegevens worden bewaard en over de algemene principes die wij hanteren.

5.    RECHTEN VAN DE BETROKKENE. Wij informeren u dat u de volgende rechten heeft:

- het recht om de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om inzage tot uw persoonlijke gegevens en hun verbetering of  verwijdering;

- het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen of uw verzet tegen de verwerking ervan;

- het recht op de mogelijkheid van overdracht van de gegevens;

- het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit).

U hebt ook het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te krijgen dat de gegevens worden verwerkt en om de volgende informatie te verkrijgen: de doeleinden, de categorieën van de verwerkte gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers en alle informatie over hun oorsprong.

Voor alle noodzakelijke informatie en om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de DPO ([email protected]).

Deze privacyverklaring over de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies werd opgesteld op 24 mei 2018 en kan onderhevig zijn aan aanvullingen of variaties, afhankelijk van mogelijke nationale of internationale reglementaire wijzigingen die op de Site van toepassing zijn.

De Verwerkingsverantwoordelijke
Gemeenschap van Sant'Egidio - ACAP

[oorspronkelijke taal: Italiaans]