Pregària de la santa creu

Comparteix-Ho

Memòria de Sant Bonifaci, bisbe i màrtir. Anuncià l'Evangeli a Alemanya i va ser assassinat durant un viatge missioner a Frísia (+754).


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Aquest és l’Evangeli dels pobres,
l’alliberament dels presoners,
la vista dels cecs,
la llibertat dels oprimits.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

2a Timoteu 3,10-16

Tu, però, m'has seguit pas a pas en l'ensenyament, la manera de viure, els propòsits, la fe, la paciència, l'amor, la constància, les persecucions, els sofriments, com els que vaig passar a Antioquia, a Iconi, a Listra. Quines persecucions no vaig haver de suportar! Però de totes, el Senyor me'n va treure. Tots els qui vulguin viure piadosament en Jesucrist seran perseguits. Per la seva banda, els homes dolents i impostors aniran de mal en pitjor, alhora enganyant i enganyant-se.
Tu persevera en el que has après i has acceptat fermament, sabent de qui ho has après. Des de ben petit coneixes les Sagrades Escriptures, que tenen el poder de donar-te la saviesa que duu a la salvació gràcies a la fe en Jesucrist. Tota l'Escriptura és inspirada per Déu i útil per a ensenyar, refutar, corregir i educar en el bé,

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

El Fill de l’home
ha vingut a servir;
qui vulgui ser el primer,
que es faci servent de tots.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pau acaba d'advertir a Timoteu que en els darrers temps hi haurà moments difícils a causa d'una decadència general dels costums: "Hi haurà homes dominats per l'amor a si mateixos, amics del diner, vanitosos, orgullosos, difamadors, rebels als pares, desagraïts, profanadors, homes sense cor, venjatius, calumniadors, intemperants, cruels, enemics del bé, traïdors, impulsius, encegats, amics del plaer més que de Déu. Aquests homes mantindran les aparences de la pietat, però rebutjaran la força que posseeix". Pau li diu: "Aparta't de gent així!" I el convida a recordar -donat que l'ha "seguit pas a pas"- el seu exemple, la seva manera de viure amb fe, amb amor, amb magnanimitat i també a tenir en compte les persecucions i el patiment que se'n deriven. De fet, l'apòstol declara clarament que "Tots els qui vulguin viure piadosament en Jesucrist seran perseguits". Timoteu ha de ser conscient (i nosaltres amb ell) que tots els deixebles tindran el mateix destí que ha tingut Jesús. Per això, amb sol·licitud paterna, Pau exhorta el deixeble: "Tu persevera en el que has après i has acceptat fermament, sabent de qui ho has après". La nostra força prové de l'escolta de les Santes Escriptures. De fet, es van inspirar en Déu per ser una font viva i pura d'una nova saviesa: les Sagrades Escriptures són útils "per a ensenyar, refutar, corregir i educar en el bé". La seva escolta fidel i continuada conforma el deixeble segons el pensament de Déu. Ens han estat enviades per Déu mateix, perquè "el qui és home de Déu arribi a la maduresa i estigui equipat per a tota obra bona".