Pregària amb els sants

Comparteix-Ho


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Vosaltres sou llinatge escollit,
sacerdoci reial, nació santa,
poble que Déu s’ha reservat
per a proclamar les seves meravelles.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Joan 15,1-8

"Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater. Les sarments que no donen fruit, el Pare les talla, però les que donen fruit, les neteja perquè encara en donin més. Vosaltres ja sou nets gràcies a la paraula que us he comunicat. Estigueu en mi com jo estic en vosaltres. Així com les sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si no esteu en mi. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. El qui està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res. Si algú no està en mi, és llençat fora i s'asseca com les sarments. Les sarments, un cop seques, les recullen i les tiren al foc, i cremen. Si esteu en mi i les meves paraules resten en vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Vosaltres sereu sants,
perquè jo sóc sant, diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Amb l'Evangeli d'avui comença la segona secció del discurs de comiat de Jesús als seus deixebles. Els ha parlat de la comunió realitzada a través de l'amor i lEsperit Sant. Ara, amb la imatge del Pare com el vinyater, el Fill com el cep i els deixebles com els sarments, vol descriure el cercle d'amor que uneix els deixebles a ell i al Pare. Altres vegades en l'Escriptura s'utilitza la imatge del cep (o de la vinya) per descriure la relació entre el Senyor i el seu poble. En aquesta ocasió però, el cep no representa el poble d'Israel, sinó Jesús mateix. Ell és el "cep veritable" que produeix bons fruits i dóna la vida als sarments. La comunió entre Jesús i el Pare és la font de la seva vida i l'origen del seu obrar. Ha baixat del cel a la terra per complir la voluntat del Pare. I la voluntat del Pare és que Jesús, unint els deixebles a si mateix, els faci participar del mateix amor que ell té amb el Pare.
Restar units al cep és, per tant, essencial per als sarments. Per això Jesús diu: "Aquell qui està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res". Jesús mateix explica la manera de conservar la comunió quan diu: "Si esteu en mi i les meves paraules resten en vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu". L'expressió "estar en mi", utilitzada onze vegades en el capítol evangèlic que escoltem aquests dies, va seguida de l'expressió "donar molt de fruit", que és utilitzada vuit vegades. Donar molt de fruit caracteritza els deixebles que escolten la Paraula de Déu amb el cor atent i la posen en pràctica.