Modlitwa z Maryją

Udostępnij

Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Szczególna pamięć o Kościele katolickim.


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Duch Pana jest nad Tobą,
Dziecię, które zrodzisz, będzie nazwane świętym.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

1 Księga Samuela 16,1-13

Rzekł Pan do Samuela: «Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla». Samuel odrzekł: «Jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie». Pan odpowiedział: «Weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: "Przybywam złożyć ofiarę Panu". Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a Ja wtedy powiem ci, co masz robić: wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę». Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. [Jeden z nich] zapytał: «Czy twe przybycie oznacza pokój?» Odpowiedział: «Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę!» Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: «Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce». Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: «Ten też nie został wybrany przez Pana». Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: «Ten też nie został wybrany przez Pana». I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy młodzieńcy?» Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie». Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. - Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama.

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Oto my, Panie, Twoi słudzy,
Niech się nam stanie według Twego Słowa.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Samuel musi udać się na nowe terytorium, ponieważ Pan wybrał tam nowego króla: „Między jego synami upatrzyłem sobie króla”. Samuel dostrzega ryzykowny charakter tego przedsięwzięcia i sprzeciwia się: „Usłyszy o tym Saul i zabije mnie”. Ale Pan wskazuje, aby udał się do Betlejem, aby ominąć tę przeszkodę. Gdy tam dociera, mieszkańcy okazują przestrach. Dobrze wiedzą, kim jest Samuel i boją się, że może sprowadzić na miasto problemy. Uspokoiwszy ich, Samuel składa ofiarę i spotyka Jessego, który każe synom przechodzić przed prorokiem. Pojawia się Eliab, pierwszy z synów Jessego, a Samuela uderza jego wygląd. Ale Pan, który zwraca się bezpośrednio do proroka, upomina go, że „nie tak bowiem człowiek widzi, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. Taka jest zasada, która kieruje Panem, i która prowadzi do wybrania ostatniego z synów Jessego, najmłodszego Dawida. Według jego ojca nie warto było nawet przedstawiać go prorokowi, tak mało go poważano. A jednak wzrok Boży skierował się właśnie na niego. Samuel każe go wezwać: nie będzie jadł, dopóki nie pojawi się ósmy syn. Przychodzi tu na myśl ewangeliczna scena, kiedy Jezus przywołuje dziecko pośród swoich uczniów i obejmuje je. Takie jest działanie Boga: to na młodego Dawida Pan postawił swój wybór: będzie panował nad Izraelem. Pan i Samuel są teraz związani z tym chłopcem, który w przyszłości zostanie królem. Namaszczenie uczyniło go posłańcem Bożym, co dzieje się z każdym chrześcijaninem, kiedy przyjmuje namaszczenie podczas chrztu: jego wielkość nie wynika z jego „postawy” ani z jego mądrości, ale tylko z upodobania i miłości Bożej. Pan, który namaszcza Duchem Świętym swoje dzieci, dokonuje przez nie wielkich rzeczy.