SZKOŁY POKOJU

 Szkoły Pokoju to całkowicie bezpłatne ośrodki, które są jak środowisko rodzinne – pomagają dziecku w radzeniu sobie w szkole i wspierają rodzinę w jej zadaniach, proponując model edukacyjny otwarty na innych, stojący po stronie najbardziej pokrzywdzonych, zdolny pokonać bariery i dyskryminację. Prowadzone są przez wolontariuszy, którzy towarzyszą dzieciom w procesie edukacyjnym.

 

Działania Szkoły Pokoju zwykle mają miejsce kilka razy w tygodniu. Wycieczki, wizyty, wspólne świętowanie, wyjazdy i letnie wakacje są ich integralną częścią. Każdego roku na całym świecie tysiące dzieci i młodzieży regularnie uczęszcza do Szkół Pokoju w EuropieAmeryce ŁacińskiejAzji i Afryce.

 

Wielu z podopiecznych to dzieci, które można łatwo nazwać "zagrożonymi". Zagrożenia mogą być różne: ryzyko dewiacji, wykluczenia społecznego, niepowodzeń szkolnych i wyrzucenia ze szkoły, ale także analfabetyzmu, zmuszenia do przedwczesnej pracy, oddalenia od rodziny, a czasem i porzucenia. Niepewność sytuacji społecznej i rodzinnej dziecka bardzo często nie pozwoliłaby mu pokonać tych przeszkód bez krzywdy.

 

Właśnie tutaj rozpoczyna się działalność Szkół Pokoju: solidne i wierne wspieranie rozwoju dziecka, podejście „holistyczne”, rozwijające się na różnych poziomach, którego celami są:

 

- pomoc w edukacji szkolnej

- zapobieganie zaburzeniom i dewiacjom

- socjalizacja

- wsparcie małoletnich ze szczególnymi trudnościami (niepełnosprawność, problemy z zachowaniem)

- integracja młodych ludzi z różnych światów kulturowych

- edukacja zdrowotna (zapobieganie wypadkom, edukacja żywieniowa, higiena)

- wsparcie emocjonalne

- edukacja religijna

- edukacja dla solidarności i globalności

- edukacja dla pokoju

- wsparcie żywnościowe (w razie potrzeby)

 

Z upływem lat Wspólnota Sant'Egidio rozprzestrzeniła się w wielu częściach Włoch, Europy i świata. Służba dzieciom bardzo często towarzyszyła narodzinom nowej Wspólnoty. W każdej sytuacji, pomimo wielu różnic, służba najmłodszym zawsze charakteryzuje się zwróceniem uwagi na indywidualne dziecko i jego potrzeby, w ciepłej i przyjaznej bliskości.