Modlitwa o pokój

Udostępnij


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

To jest Ewangelia biednych,
wyzwolenie dla więźniów,
wzrok dla niewidomych, wolność
dla prześladowanych.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

List do Efezjan 2,1-10

I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,
i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.
Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie,
aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Syn człowieczy przyszedł służyć,
kto chce być wielki, niech służy innym.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Przed nawróceniem „my wszyscy” - jak przypomina św. Paweł - żyliśmy według sposobu tego świata. W rzeczywistości, poddani duchowi zła, postępowaliśmy zgodnie z naszymi „żądzami”, spełniając „zachcianki ciała” i słuchając zdrożnych „myśli”, zamiast kochać Boga „całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. I dlatego byliśmy „z natury” zasługujący na Boży gniew, to znaczy w sytuacji, której Bóg nie mógł tolerować, ponieważ stała w sprzeczności z Jego obrazem miłości. Ale On, pomimo naszego grzechu, przyszedł nas zbawić. Jak pisze apostoł: „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie”. Pan współczuje nam i daje nam swoją miłość, nie stawiając granic. Niezwykłe jest to, że zwraca się do grzesznego człowieka, a zatem do swego wroga, a nie do człowieka już skruszonego. Nie tylko wyciąga nas z sytuacji bez wyjścia; przekazuje nam także prawdziwe Życie. W Chrystusie Ojciec objawił nam swoje miłosierne oblicze. My, członkowie Ciała Chrystusa, umiłowanego Syna, już zostaliśmy z Nim wskrzeszeni i jesteśmy tam, gdzie On: z Bogiem. Zjednoczeni z Chrystusem i Jego Ciałem, którym jest Kościół, jesteśmy wolni od ślepego losu zła, samotności i śmierci. „Łaską jesteście zbawieni”, powtarza apostoł. Apostoł przypomina o prymacie łaski przeciwko pokusie „chlubienia się”, że zbawienie pochodzi z naszych „uczynków”. Wiara polega na tym, by przyjąć miłość Boga do naszego serca i pozwolić Mu działać zgodnie z Jego mocą.