Niedzielna liturgia

Udostępnij

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.


Pierwsze czytanie

Ezechiela 34,11-12.15-17

Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.
Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły.

Psalm responsoryjny

Psalm 23

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.  
 

Drugie czytanie

1 List do Koryntian 15,20-26.28

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Czytanie Ewangelii

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Wczoraj zostałem pogrzebany z Chrystusem,
dziś zmartwychwstaję z Tobą, który zmartwychwstałeś,
z Tobą zostałem ukrzyżowany,
pamiętaj o mnie w swoim królestwie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Mateusza 25,31-46

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie."
Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Wczoraj zostałem pogrzebany z Chrystusem,
dziś zmartwychwstaję z Tobą, który zmartwychwstałeś,
z Tobą zostałem ukrzyżowany,
pamiętaj o mnie w swoim królestwie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Homilia

Ewangelia mówi, że sąd rozpocznie się od oddzielenia jednych od drugich, podobnie jak pasterz oddziela owce od kozłów. I stawia jednych po prawej, a drugich po lewej stronie. Jak można wywnioskować, podział ten nie następuje pomiędzy narodami, ale poprzez różne narody, nie oddziela też wierzących od niewierzących. Podział przebiega poprzez obie te grupy, a nawet poprzez osoby, więc może zdarzyć się, że jakaś część nas znajdzie się po prawej, a druga po lewej stronie Jezusa. Kryterium podziału nie opiera się na różnych ideologiach, odmiennych kulturach czy religiach, ale na relacji, jakie każdy z nas miał z ubogimi. I ta część naszego życia, w których karmiliśmy głodnych, poiliśmy spragnionych, ubieraliśmy nagich, odwiedzaliśmy więźniów - ta część zostanie zachowana. Reszta, po lewej stronie, zostanie spalona i zniszczona.
Sam sędzia, Jezus, mówi: „byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić”. Z tego dialogu pomiędzy sędzią a ludźmi z obu grup wyłania się niepokojący aspekt: sędzia całego świata na końcu czasów, którego wszyscy - dobrzy i źli, wierzący i niewierzący, rozpoznają jako Króla i Pana, ma twarz osoby bezdomnej, opuszczonego starca, trudnego dziecka, tych licznych obcych odepchniętych, nieprzyjętych do naszych krajów czy wspólnot. Lista może się wydłużać, wystarczy przejść się uważnie po ulicach naszych miast. To monotonne powtórzenie na przestrzeni kilku wersów sześciu różnych objawów biedy, wskazuje także na to, jak często się one powtarzały. Ostateczna konfrontacja między nami a Bogiem nie będzie odgrywała się w ramach wielkich bohaterskich gestów, ale codziennych spotkań z ubogimi i słabymi. Kryterium zbawienia według Ewangelii jest miłość i troska o ubogich - bez względu na to, czy wiemy, czy nie, że w nich jest obecny Chrystus.
Jedność Jezusa z ubogimi jest faktem. Ubodzy są sakramentem Chrystusa, nie dlatego, że są dobrzy czy uczciwi, ale tylko dlatego, że są ubodzy. Zbawieni wprost mówią też, że nie rozpoznali Chrystusa w ubogich, którym pomagali. Ale to nie jest ważne, istotne jest współczucie i pomoc jaką okazali, serce poruszone Bożym współczuciem, bez względu na to, czy świadomie, czy nie. Pomoc ubogim decyduje o naszym ocaleniu, zarówno osobistym jak i wspólnotowym.