Modlitwa Krzyża Świętego

Udostępnij


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

To jest Ewangelia biednych,
wyzwolenie dla więźniów,
wzrok dla niewidomych, wolność
dla prześladowanych.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Izajasza 29,17-24

Czyż nie w krótkim już czasie
Liban zamieni się w ogród,
a ogród za bór zostanie uznany?
W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi,
a oczy niewidomych, wolne od mroku
i od ciemności, będą widzieć.
Pokorni wzmogą swą radość w Panu,
i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela,
bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie,
i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią:
którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu,
którzy w bramie stawiają sidła na sędziów
i odprawiają sprawiedliwego z niczym.
Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba,
który odkupił Abrahama:
«Odtąd Jakub nie będzie się rumienił
ani oblicze jego już nie przyblednie,
bo gdy ujrzy <swe dzieci>, dzieło mych rąk, wśród siebie,
ogłosi imię moje jako święte.
Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego
i z bojaźnią szanować Boga Izraela».
Duchem zbłąkani poznają mądrość,
a szemrzący zdobędą pouczenie.

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Syn człowieczy przyszedł służyć,
kto chce być wielki, niech służy innym

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Słowa te zamykają rozdział poświęcony Jerozolimie, której karę ogłoszono z powodu duchowej ślepoty. Ale prorok zapowiada wielkie dzieło przemiany ludzkości. Nie będziemy musieli długo czekać, mówi: „w krótkim już czasie” Pan zainterweniuje. A interwencja Pana jest radykalna i skuteczna: „Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany”. W tym fragmencie proroka istnieje ścisły związek między przemianą stworzenia w ogród - prorok mówi o Libanie i Karmelu - a zachowaniem ludzi. Istnieje bezpośredni związek między wiernością ludzi Panu a ich zdolnością do życia na ziemi bez naruszania jej, bez wykorzystywania jej dla stronniczych interesów. Niewątpliwie ważne jest, aby być czujnym, sercem słuchać Słowa Bożego i wprowadzać je w życie. Kiedy ludzie nie są już głusi na Pana, mogą otworzyć oczy i żyć pogodnym i spokojnym życiem zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i w tych ze stworzeniem. Prorok opisuje lud Boży jako lud pokorny, który zawierza się mocy swego Pana i znajduje się obok ludzi ubogich, którzy zaczynają się radować, ponieważ odczuwają bliskość Świętego Izraela. Według proroka istnieje nowe przymierze między ludźmi wierzącymi a ludźmi ubogimi: łączą się w Bożym nowym świecie, gdzie tyran i arogant zostają obaleni, a ci, którzy spiskują w nieprawości i zastawiają pułapki, zostają pokonani.