BRAVO - INSCHRIJVING IN BEVOLKINGSREGISTERS

De Gemeenschap van Sant'Egidio heeft het programma BRAVO! (Birth Registration for All Versus Oblivion) opgezet, dat een geboortecertificaat wil garanderen aan alle kinderen. Het is een antwoord op de toenemende uitdaging dat de vele niet-geregistreerde kinderen worden blootgesteld aan alle soorten van misbruik. En het is een antwoord op de gevolgen die het ontbreken van die registraties hebben voor de vrede en de stabiliteit in vele landen ter wereld.

Geboorteregistratie is de officiële erkenning van het legale bestaan van een kind en wordt beschouwd als een fundamenteeel mensenrecht in de zin van artikel 7 van de het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Van de 125 miljoen kinderen die jaarlijks geboren worden, worden er 51 miljoen, meer dan 40%, niet geregistreerd bij hun geboorte. Volgens officiële schattingen zijn er ongeveer 230 miljoen kinderen onder de vijf jaar die geen geboortebewijs hebben. Dat is 35% van alle kinderen ter wereld. In Sub-Sahara Afrika gaat het om 56% ofwel 85 miljoen kinderen. In zuidelijk Azië gaat het om 61% met 103 miljoen kinderen. Aan deze kinderen die geen legaal bestaan hebben, worden vaak basale diensten geweigerd, zoals gezondheidszorg of het recht om naar school te gaan. Hun jonge levens worden blootgesteld aan mensenhandel, seksuele uitbuiting, een vroegtijdig huwelijk, kinderarbeid, dienstneming bij de strijdkrachten. In noodsituaties, zoals natuurrampen of gewapende conflicten, is het voor hen onmogelijk om zich met hun familie te herenigen. Als ze een misdrijf begaan, kunnen ze niet rekenen op een mildere behandeling gericht op rehabilitatie zoals die in veel rechtssystemen bestaat voor minderjarigen. Zonder documenten kunnen ze niet erven, kunnen ze hun staatsburgerschap niet aantonen, kunnen ze geen paspoort krijgen. Ze worden uitgesloten van legaliteit en het democratisch leven in hun land, kunnen niet stemmen of verkozen worden. Integendeel, ze kunnen niet legaal emigreren, niet als werknemer, noch voor familiehereniging. En als ze zich in een vreemd land bevinden, worden ze niet erkend door de diplomatieke en consulaire autoriteiten. Het niet registreren van persoonlijke gegevens leidt tot conflicten en is een bron van instabiliteit. Het is schadelijk voor zowel kinderen als volwassenen, en vooral jongeren worden getroffen.

Geboorteregistratie ligt aan de basis van het verkrijgen van betrouwbare statistieken (zoals de indicatoren voor de 'Sustainable Development Goals'). Die vormen op hun beurt de basis voor een efficiënte en effectieve administratie die gebruikt wordt voor internationale hulp. Bovendien biedt registratie de staat informatie die de basis vormt voor de erkenning en bescherming van de fundamentele mensenrechten, waaronder de rechten van vrouwen en kinderen.
De Gemeenschap van Sant'Egidio heeft het programma BRAVO! (Birth Registration for All Versus Oblivion) opgezet om registratie bij de burgerlijke stand te garanderen voor alle kinderen.

Het programma BRAVO! bevordert de registratie van kinderen op het moment van hun geboorte. Ook vermindert het de hoeveelheid registraties die ontbreken als gevolg van trage registratieprocedures. Het programma maakt ouders en kinderen bewust van het belang van identiteitspapieren, in het bijzonder op het platteland en in gezondheidscentra voor moeder en kind. Dat heeft impact op de geboorteregistratie van kwetsbare populaties en van kinderen onmiddellijk na hun geboorte.

De ontwikkeling van systemen van geboorteregistratie wordt bevorderd. Daarnaast wordt er vorming geboden aan functionarissen van de burgerlijke overheid en zijn er programma's op basis van de behoeften op centraal en lokaal niveau. Dit draagt bij aan een duurzame burgerlijke staatsstructuur in de verschillende landen. Zo wordt de plaag van de onzichtbare kinderen aan de wortel uitgeroeid. Daarmee draagt het bij aan het wegnemen van een belangrijke oorzaak voor mensenhandel, slavernij en uitbuiting van minderjarigen.

Geboorteregistratie is een element dat het dagelijkse en concrete leven van mensen kenmerkt. Het versterkt het gezins- en sociale weefsel aanzienlijk. En het is een stevige steun voor het administratief systeem van de staat. Een bevolkingsregister dat zorgt voor de tijdige registratie van burgers biedt grote kansen aan het individu. Het is een onwaarneembare en desondanks fundamentele factor die bijdraagt aan effecten die zelfs op grote afstand kunnen worden gevoeld.

Voor updates over de activiteiten van het BRAVO! programma bezoekt u het BLOG ONZICHTBARE KINDEREN