BRAVO – REJESTRACJA URODZEŃ

Wspólnota Sant’Egidio zainaugurowała program BRAVO! (ang. Birth Registration for All Versus OblivionRejestracja wszystkich urodzeń a nieistnienie), aby zagwarantować wszystkim dzieciom akt urodzenia. Program jest odpowiedzią na wciąż żywy problem dzieci nierejestrowanych, narażonych na różne formy nadużyć w wyniku braku pokoju i stabilizacji w wielu krajach świata.

Rejestracja narodzin jest oficjalnym prawnym potwierdzeniem istnienia dziecka i jest zaliczana do podstawowych praw człowieka zgodnie z art. 7 konwencji ONZ o prawach dziecka.

Pośród 125 milionów dzieci, które rodzą się każdego roku, 51 milionów, a zatem więcej niż 40% nie jest rejestrowane. Według oficjalnych szacunków, ok. 230 milionów dzieci poniżej 5 roku życia nie posiada aktu urodzenia. Stanowią 35% wszystkich dzieci na świecie. W Afryce subsaharyjskiej odsetek ten wzrasta do 56% - 85 milionów dzieci, a w Azji południowej do 61% - 103 miliony dzieci. Nieistniejące w świetle prawa, nie są objęte podstawową opieką – zdrowotną czy edukacyjną, a narażone na handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne, wczesne małżeństwa, pracę nieletnich czy wcielenie do różnego rodzaju bojówek. W wyjątkowych okolicznościach, takich jak katastrofy naturalne albo konflikty zbrojne, mogą zostać odcięte na zawsze od swoich rodzin. Jeżeli popełniają przestępstwa, nie mogą zostać objęte programem resocjalizacji, który zwykle stosuje łagodniejsze środki dla młodocianych. Bez dokumentów nie mogą dziedziczyć, nie mają obywatelstwa, nie będą mogły mieć prawa jazdy ani paszportu i będą całkowicie wykluczone z porządku prawnego i demokratycznego swojego kraju, pozbawione czynnego i biernego prawa wyborczego. Poza tym, nie będą mogły legalnie wyjechać z kraju, ani poszukując pracy ani chcąc spotkać się z rodziną. Znajdując się w obcym kraju nie będą mogły liczyć na żadną pomoc dyplomatyczną czy konsularną. Brak rejestracji urodzeń sprzyja konfliktom i destabilizacji – krzywdzi zarówno dzieci, jak i dorosłych, ale ofiarami są szczególnie młode osoby.

Rejestracja urodzeń jest podstawą wiarygodnych danych (np. wskaźników dla Celów Zrównoważonego Rozwoju), które z kolei służą efektywnej administracji i wykorzystaniu międzynarodowej pomocy. Ponadto rejestracja w urzędzie umożliwia uzyskanie i ochronę podstawowych praw człowieka, w tym szczególnie kobiet i dzieci.

Program BRAVO! promuje rejestrację dzieci w momencie narodzin i odpowiednie procedury przy spóźnionej rejestracji. Uwrażliwia rodziców i dzieci na znaczenie dokumentów tożsamości, szczególnie w rejonach wiejskich i w ośrodkach opieki medycznej dla dzieci, aby zwiększyć odsetek rejestracji bezbronnych istot natychmiast po urodzeniu.

Promuje rozwój systemów rejestracyjnych i poprzez edukację przedstawicieli państwa, a także planowanie potrzeb na poziomie centralnym i peryferyjnym, przyczynia się do powstania silniejszej i trwalszej struktury państwa obywatelskiego w różnych krajach, aby ostatecznie wyplenić plagę niewidzialnych dzieci. Niweluje istotną okoliczność umożliwiającą handel ludźmi, niewolnictwo czy wykorzystywanie małoletnich.  

Rejestracja w momencie narodzin konstytuuje codzienne życie konkretnych osób, umacnia więzy rodzinne i społeczne, a także stanowi silne wsparcie krajowego systemu administracyjnego. System ewidencyjny, który zapewnia terminowe rejestracje otwiera przed poszczególnymi osobami liczne ścieżki. To czynnik niezauważalny, a mimo to fundamentalny, który ma swoje dalekosiężne konsekwencje.


Najświeższe informacje o programie BRAVO! znajdziecie na BLOGU DZIECI NIEWIDZIALNYCH